Možno príde exekútor

Obec Budmerice, ako správca dane, upozorňuje občanov, ktorí nemajú uhradené poplatky za daň z nehnuteľnosti, vývoz odpadu a psa, aby tak urobili najneskôr do 15. septembra. V opačnom prípade pristúpi k vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom exekútora.
Všetci dlžníci, ktorých dlh voči obci je vyšší ako 165 eur, budú na základe uznesenia č.4/8 zo štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Budmerice zverejnení na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
V susednej obci Častá riešia ten istý problém, tam sa rozhodli vypracovať VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ČASTÁ.