Plán

Od 28.10.2013 do 28.11.2013 prebieha verejné prerokovanie návrhu územného plánu.

Uplynulo už asi 18 rokov od rozparcelovania obecných a farských pozemkov „Nad hliníkom“. Mladé rodiny ktoré kúpili pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu sa tešili a plánovali ako si tam postavia dom zasadia strom a v jeho tieni sa budú tešiť z potomstva. Tento plán im nevyšiel. Mnohí z nich sa síce tešia z potomstva a posadili už zopár stromov, ale nie „Nad hliníkom“. Tam je dodnes len orná pôda v extraviláne obce a navyše tadiaľ vedie vysokotlak plynu a vysokonapäťové elektrické vedenie. Aj toto by mal riešiť územný plán obce, ktorý Budmerice stále nemajú. Najprv bol plán dať vypracovať plán, potom plán zmeniť plán, plán schváliť plán… a po zmenách v pláne a plánoch je tu znovu plán schváliť plán.

V texte návrhu plánu sa dočítate aj, že sa plánuje Do roku 2010 dosiahnuť 12 % výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, alebo že v objekte Budmerického kaštieľa je Domov slovenských spisovateľov. Podľa plánu stále stojí technická pamiatka – Hajtýrsky most, ktorú BSK pred pár rokmi zbúral a v pláne je aj odstrániť a rekultivovať nelegálne skládky odpadov aj keď o pár riadkov vyššie môžete čítať, že v obci sú zlikvidované nelegálne skládky.

Návrhovým obdobím územného plánu obce je rok 2040, takže ťažko povedať, či si aspoň deti z rodín, ktoré pred 18timi rokmi kúpili pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu môžu začať niečo na nich plánovať.

Na schválenie územného plánu už netrpezlivo čakajú aj majitelia pozemkov v blízkosti skládky nebezpečného odpadu. V tomto území je potrebné vyhlásiť ochranné pásmo a podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je potrebné predložiť príslušnému hygienikovi na po súdenie kvalifikovaný návrh. Do doby vyhlásenia ochranného pásma nie je možné stavať obytné domy vo vzdialenosti min. 500 m od vymedzeného územia skládky. Ak však úrady rozhodnú, že ochranné pásmo má byť väčšie, územný plán bude treba znovu aktualizovať.

,