Dotácie z rozpočtu obce

Obec zverejnila návrh VZN o dotáciách.

Z rozpočtu obce sa budú poskytovať dotácie iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce; dotácia môže byť len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Ak chcete dostať dotáciu od obce musíte sa zmeniť na právnickú osobu alebo podnikateľa.

,