Nebezpečná skládka v Budmericiach znovu narastie

Pôvodný návrh skládky bol s maximálnou výškou na kóte 214,50 m n.m. Nová výška je 219,00 m n.m.

Zvýšenie skládky oproti pôvodnému riešeniu je o cca 4,50 m.

Kapacita podľa pôvodného riešenia celkom : 277 886,00 m3

Kapacita podľa nového návrhu : 467 886,00 m3.

Zvýšenie kapacity kazety č. 5 celkom o : 190 000,00 m3

viac informácií nájdete na www.enviroportal.sk, alebo na obecnom úrade.

Aktualizujeme vďaka poslankyni Zuzane Polakovičovej, ktorá informovala na facebooku, že poslanci:

na poslednom zastupiteľstve 20.10. schválili jednohlasne návrh uznesenia , aby obec zastúpená starostom v určenej lehote doručila nesúhlasné stanovisko k zahájenému procesu Zmeny navrhovanej činnosti – dostavba kazety….(vid zverejnenie na webovej stránke obce) v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z….a taktiež do tohto procesu sa môže zapojiť individuálne aj verejnosť to znamená každý ……