13. zasadnutie zastupiteľstva

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 (štvrtok) o 19.00 hodine v Kultúrnom dome v Budmericiach.
Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 3. Kontrola uznesení z 12. zasadnutia OZ.
 4. Správa o vykonanej finančnej kontrole č. 4/2016.
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1. polroka 2017.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 a viacročný rozpočet na roky 2018 — 2019.
 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017.
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 — 2019.
 9. Zmeny v rozpočte obce za rok 2016.
 10. Návrh VZN č. 2/2016 obce Budmerice o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Budmerice.
 11. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2014 obce Budmerice —Zásady hospodárenia s majetkom obce Budmerice.
 12. Návrh Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2014 obce Budmerice o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
 13. Prevody a nájmy nehnuteľností.
 14. Nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva obce.
 15. Rôzne.
 16. Diskusia .
 17. Záver.