Na zdravie

Slovenská inšpekcia životného prostredia povolila prevádzkovateľovi biodegradačnej plochy na Bielom vršku vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Miestom vypúšťania odpadových vôd je infiltračný vrt PB-10, Súr. systém: S-JTSKY (m): 551568,224157, X (m): 1259403,88394. Povolenie platí do 31.12.2021.

Vody z atmosférických zrážok z biodegradačnej plochy, ktoré sa nebudú môcť využívať na Zvlhčovanie základok polievaním, sa v prípade znečistenia do 5.0 mg/1 NEL-IČ povoľuje vypúšťať vsakom sekundárne do podzemných vôd cez mobilný odlučovač ropných látok (Vodný filter ACF 1.0) pri dodržaní výstupnej koncentrácie do podzemných vôd pod 0,05 mg/l NEL-IČ, v prípade znečistenia nad 5.0 mg/l NEL-IČ sa vody musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

rozhodnutie.pdf