Termická desorpcia a regenerácia sorbentov

Spoločnosť DEKONTA Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Odeská 49, 821 06 Bratislava, má zámer prevádzkovať „Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov a Mobilné zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov“. Činnosť bude umiestnená na pozemku, parcelné číslo 2735/2 v k.ú. Budmerice. Podľa zákona patrí činnosť  do kategórie: Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, pričom prahová hodnota pre zisťovacie konanie je bez limitu.

Konzultačné prerokovanie bolo v utorok 13. júna o 18.00 hod. v KD Budmerice. Obec na základe pripomienok občanov posiela na MZV zamietavé stanovisko s odôvodnením.

Popis technológie Mobilného zariadenia na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov

Zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov pozostáva z dvoch hlavných častí:
– rotačná pec,
– zariadenie pre spracovanie desorbovaných podielov.

Rotačná pec je realizovaná ako oceľový (nerezový) valec o priemere 1200 mm. Ohrev pece je nepriamy – vonkajší cez rotujúci oceľový plášť valca. Vo vnútri valca je vytvorená horáková komora a priestor pre odťah spalín. Horáková komora aj priestor pre odťah spalín sú účinne izolované proti úniku tepla. Vzhľadom na to, že sa pec vyhrieva pomocou horákov, je vstupná teplota nechladeného plameňa 1550 °C pri prvom horáku a 1350°C pri druhom horáku. Tým je zabezpečená teplota v medzipriestore pre odvod spalín maximálne 1300°C. Spaliny následne odchádzajú z konca komory pece do komína technologickej časti. Spojenie s okolitou atmosférou je cez komín a ventilátory vzduchu na horákoch. Kontaminované materiály sú do vnútorného priestoru pece dopravovaná pásovým dopravníkom s násypkou. Jeho dĺžka, vrstva materiálu v zásobníku a celkové prevedenie zariadenia eliminuje vnikanie vzduchu do pracovného priestoru pece otvorom pre vstup materiálu. V priestore pece sa materiály obsahujúce kontaminanty zahrievajú nad úroveň bodu varu, pričom dochádza tak k desorpcii kontaminantov z materiálov. Zariadenie je riešené ako prúdový systém, tj. desorbované podiely (plyny a pary) a spracovaný materiál sú odvádzané z opačnej strany pece, než je vstup materiálov. Plyny a pary sú odsávané spodkom do potrubia napojeného na výstupnú časť pece z hornej strany. Spracovaný materiál vypadáva z výstupnej časti pece spodom do výsypky, odkiaľ je ďalej odvádzaná. Na zamedzenie prenikania vzduchu do pracovného priestoru slúžia uzávery a hermetické prevedenie odťahu plynu a pár.

Popis technológie Mobilného zariadenia na regeneráciu sorbentov

Kontaminovaný sorbent je ručne nasypaný do desorbérov D1, D2. Objem vstupného materiálu pre jeden desorbér je 0,5 m3. Po uzavretí násypného hrdla desorbéra nasleduje inertizácia celej technológie. Inertizácia je kontrolovaná meraním obsahu kyslíku v plyne na výstupe z technológie. Po inertizácii nasleduje riadený ohrev sorbentu. Ohrev je vykonávaný elektrickými vykurovacími doskami. Teplota dosiek je nastaviteľná a na regeneráciu sa v závislosti od typu spracovávanej suroviny nastavuje postupne až na hodnotu 250 až 350 °C. Desorbované látky sú vynášané parou a odvádzané do kondenzátora W1. Paru je možné do desorbéra privádzať okamžite po ukončení inertizácie alebo až po predohriatí regenerovaného uhlia. Zdrojom pary môže byť mobilný parný vyvíjač, alebo podnikové rozvody pary, ak budú pre prevádzku zariadenia k dispozícii. V kondenzátore dôjde k ochladeniu a kondenzácii vodnej pary a desorbovaných pár tekutých org. látok. Chladiaci okruh je uzavretý, ochladenie chladiaceho média zaisťuje vzduchový chladič W2. Kondenzát je odvedený do nádrže kondenzátu B1, odkiaľ je prepustený do zberných nádob a následne odovzdaný oprávnenej osobe na ďalšie použitie alebo zneškodnenie. Zvyškový nekondenzovateľný plyn je vedený cez adsorbér B2 a vypúšťaný do ovzdušia.

viac sa dočítate v Zámere navrhovanej činnosti vypracovanom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie …
stiahnuť dokument

Do zámeru možno nahliadnuť aj na podateľni Obecného úradu v Budmericiach počas stránkových hodín (pondelok – od 8.00 hod. do 15.30 hod., streda – od 8.00 hod do 17.00 hod. a vo štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod.).