Regenerácia a desorbcia – stanovisko obce

16. 06. 2017 obec Budmerice odoslala na Ministerstvo životného prostredia SR stanovisko s prílohami k navrhovanej činnosti spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s r. o., vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie k zámeru Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov, a mobilné zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov.


stanovisko verejnosti č. 1 stanovisko verejnosti č. 2

,