17. zasadnutie obecného zastupiteľstva

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Budmerice, sa uskutoční vo štvrtok
24. augusta 2017 o 19.00 hodine v kultúrnom dome v Budmericiach.

P r o g r a m :

  1. Otvorenie Zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
  3. Kontrola uznesení zo 16. Zasadnutia OZ.
  4. Spolufinancovanie projektov obcou – hasičská zbrojnica, telocvičňa.
  5. Zmeny rozpočtu obce.
  6. Prevod nehnuteľnosti.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Záver.