Obecné zastupiteľstvo

18. Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Budmerice, sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) o 19.00 hodine v kultúrnom dome v Budmericiach.
P r o g r a m :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 3. Kontrola uznesení zo 17. zasadnutia OZ.
 4. Správa o vykonanej finančnej kontrole č. 3/2017.
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1. polroka 2018.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020.
 7. Návrh VZN č. 1/2017 Obce Budmerice o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Budmerice a na dieťa súkromného centra voľného času v územnej pôsobnosti obce Budmerice.
 8. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 obce Budmerice o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci.
 9. Návrh Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2014 obce Budmerice o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
 10. Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 obce Budmerice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 11. Návrh VZN č. 2/2017 obce Budmerice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Budmerice.
 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018.
 13. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020.
 14. Zmeny v rozpočte obce za rok 2017.
 15. Prevod a nájom nehnuteľnosti.
 16. Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva obce.
 17. Rôzne.
 18. Diskusia .
 19. Záver.