19. zasadnutie OZ

Starosta Obce Budmerice, podľa zákona o obecnom zriadení, Vás pozýva dňa 12. marca 2018 o 19:00 hod. na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Budmerice v Kultúrnom dome v Budmericiach.

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
  3. Kontrola uznesení z 18. zasadnutia OZ.
  4. Správa o kontrole č. 4/2017.
  5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017.
  6. Prevody a nájmy nehnuteľností.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Záver.