Mimoriadny oznam !!!

Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 18.03.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nariaďuje plniť karanténne opatrenia u všetkých žiakov, pedagogického personálu a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Budmerice.

V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiačky navštevujúcej našu školu a na zabránenie šírenia tohto ochorenia sú všetci žiaci a zamestnanci školy povinní podrobiť sa karanténnym opatreniam (viď príloha oznamu – RÚVZ zápisnica), ktoré v tomto prípade platia do 23. 3. 2020.

V tomto období sú osoby povinné vykonať nasledovné opatrenia:

  • sledovať si svoj zdravotný stav (meranie teploty a sledovanie ďalších príznakov…),
  • zostať v domácej izolácii,
  • zdržať sa sociálnych kontaktov,
  • zdržať sa cestovania,
  • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
  • zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.

zdroj: zsbudmerice.edupage.org/news/#1256