Zo zápisnice

Obec zavedie vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Kompostér o objeme 310 l dostane domácnosť zadarmo.

V Budmericiach bude bankomat aj AlzaBox.

V pláne je aj športovisko pri ZŠ, bude pozostávať z atletickej dráhy s doskočiskom, z multifunkčného ihriska, basketbalového ihriska, multifunkčnej jazdeckej dráhy a pum trackovej dráhy.

V pláne sú aj ďalšie veci.
Prečítajte si zápisnicu zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budmericiach, konaného dňa 11. marca 2021 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Budmericiach.