Mobilné zariadenia spoločnosti Dekonta

Dňa 04 07. 2017 sa konalo na MŽP SR prerokovanie návrhu rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov a Mobilné zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov“. Prerokovania sa Zúčastnil Zástupca navrhovateľa (Dekonta Slovensko, spol. s r.o.), 2 zástupkyne spracovateľa dokumentácie (CREATIVE, s.r.o.), 2 Zástupkyne povoľujúceho orgánu (Okresný úrad Bratislava), zástupca dotknutej obce (obec Budmerice) a zástupkyňa príslušného orgánu (MŽP SR). Prítomní boli oboznámení so stanoviskami doručenými k zámeru. Spracovateľka dokumentácie RNDr. Peťková a zástupca navrhovateľa Ing. Čopan oboznámili prítomných s činnosťou navrhovaných mobilných zariadení a deklarovali, že umiestnenie navrhovaných zariadení je posudzované podľa Zákona len ako modelové, a že možno nikdy nebude na predmetnej lokalite prevádzkované. Na základe doručených stanovísk a požiadaviek v nich obsiahnutých, vzhľadom na zaťaženie k. ú. Budmerice toho času prevádzkovanými činnosťami v obci a okolí prehlásil, že predmetné mobilné zariadenia v k. ú. Budmerice a Vištuk prevádzkované nebudú a posudzovaná lokalita bude slúžiť len na umiestnenie predmetných mobilných zariadení. Podmienka, že predmetné mobilné zariadenia v k. ú. Budmerice a Vištuk nebudú prevádzkované, bude následne premietnutá do Rozhodnutia Z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa Zákona.