DEKONTA

Udelené povolenie pre spoločnosť DEKONTA sa zase rozšírilo. Tentokrát dosť potichu. Všetci môžeme už len dúfať, že naozaj ide o nepodstatnú zmenu už udeleného integrovaného povolenia, ktorá nemá významný vplyv na nás a životné prostredie. Že ide o nepodstatnú zmenu usúdil orgán, ktorý rozhodnutie vydal a to Slovenská inšpekcia životného prostredia. Preto upustil od povinností zverejňovania podľa § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, konkrétne od:

  • zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c),
  • zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d),
  • požiadania obce podľa s 11 ods. 5 písm. e),
  • niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7,
  • a podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania o jeho nariadenie nepožiadal.

Podľa § 12 ods. 1 a § 12 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. nebolo v určenej lehote inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania. Obec Budmerice sa ako účastník konania mala možnosť vyjadriť v rámci konania o zmenu povolenia pre DEKONTU, ale zástupcovia obce sú zrejme tiež toho názoru, že ide o nepatrnú a nepodstatnú zmenu.

Súhlas sa vydáva na 5 rokov a je platný do 30.04.2023

Inšpekcia usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona č. 39/2013 Z.z. a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako rozhodla.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa 53 a 9 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovani Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.