Územný plán Budmerice  | Špecifické požiadavky

Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku hodnotil „Územný plán obce Budmerice“.
Zo stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente a na základe výsledkov zisťovacieho konania vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné okruhy otázok súvisiacich s posudzovaným dokumentom:

 • riešiť strategický dokument v súlade s ÚPN VÚC Bratislavský kraj, v znení neskorších predpisov a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti / vyhlásené Nariadením vlády SR č. 64/1998 Z. z. , č. 336/2001 Z. z., v znení Nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z. z., v znení VZN BSK č. 18/2007 a v znení VZN BSK č. 20/2008.
 • Rozvojové zámery obce zosúladiť s požiadavkami na rešpektovanie jestvujúcich, prípadne plánovaných hygienických pásiem / vodné zdroje, cintorín, areál živočíšnej výroby, skládka Budmerice, eventuálne ďalšie znečisťujúce výroby a prevádzky.
 • Vhodnosť zástavby s chránenou funkciou v plánovaných lokalitách /bývanie, občianska vybavenosť – predškolské, školské, zdravotnícke a otvorené telovýchovné zariadenia/ overiť výsledkami hlukovej a rozptylovej štúdie ako aj zhodnotením radónového rizika.
 • urbanizované územia v plnej miere pokryť technickou infraštruktúrou, najmä verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou s koncovkou na ČOV.
 • vytvoriť hygienicky a technicky vhodné podmienky na separáciu a dočasný zber tuhých odpadov.
 • Rešpektovať všetky ochranné pásma existujúcich i navrhovaných vodohospodárskych zariadení nachádzajúcich sa v území v súlade so zákonom č. 422/2002 Z. z..
 • spracovanie časti zásobovania vodou a odvedenia odpadových vôd strategického dokumentu odporúčame konzultovať s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s..
 • v katastrálnom území obce Budmerice sa nachádza bývalá skládka komunálneho a drobného odpadu v lokalite Tehelňa, ktorá bola v priebehu predchádzajúceho obdobia zasypaná a terénne upravená. Nakoľko sa jedná o starú enviromentálnu záťaž, je potrebné pri zhotovení územného plánu obce vziať do úvahy túto skutočnosť a v predmetnej lokalite nerealizovať akúkoľvek stavebnú činnosť.
 • V katastrálnom území obce Budmerice sa nachádza tiež skládka nebezpečného odpadu prevádzkovateľa Istrochem Bratislava a.s., Nobelova 34, 83102 Bratislava. Navrhujeme, aby v jej blízkosti nebola realizovaná akákoľvek stavebná činnosť
 • rešpektovať záväzné regulatívy územného rozvoja VÚC Bratislavského kraja, týkajúce sa ochrany prírody a rekreácie.
 • funkčné a priestorové usporiadanie územia spracovať v súlade s podmienkami ochrany častí osobitne chránených území, území, ktoré sú súčasťou systému európskych chránených území NATURA 2000 a návrhmi tvorby v RÚSES Bratislava – vidiek tak, aby rozvojové aktivity v riešenom území nezhoršili priaznivý stav chránených území, biotopov národného a európskeho významu.
 • rešpektovať ochranné vzdialenosti pri regionálnom biokoridore Gidra (20 m na každú stranu od osi toku).
 • v rámci ÚPN je žiaduce vypracovať dokument MÚSES obce, ktorý by v nadväznosti na dokument RÚSES vyčlenil jednotlivé prvky MÚSES a zadefinoval ekostabilizačné opatrenia. Ide o tieto prvky:
  • Štefanovský potok s výskytom brehových porastov, ktorý sa vlieva do RBk Gidra,
  • vodná nádrž Hájiček, ktorá sa nachádza južne pod Budmerickou vodnou nádržou; vodná nádrž predstavuje okrem genofondovej lokality aj významný krajinný prvok (tak ako ho definuje § 2 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.) v priestore katrastra Budmerice,
  • lokalitu Nový dvor vo východnej časti katastrálneho územia navrhnúť ako biocentrum miestneho významu, resp. ako významný krajinný prvok
 • zachovať interakčné prvky tvorené predovšetkým objektmi nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie. Tieto prvky sú mimoriadne dôležité v regiónoch s intenzívnym poľnohospodárskym využívaním, pretože sú základným prvkom udržania celoplošnej ekologickej stability krajiny.

viac čítajte na www.enviroportal.sk