Budmerice a zákon o odpadoch

Načo si majú dať obce pozor v súvislosti s novým zákonom o odpadoch pozor?

  1. Uzatvoriť len jednu „riadnu“ zmluvu s OZV pre obaly. Za porušenie tejto povinnosti hrozí obciam podľa nového zákona o odpadoch pokuta vo výške 800 – 80 000 Eur.
  2. V  súvislosti s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve by mali obce dôsledne zvážiť všetky ponuky a uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve len s jednou OZV, ktorá je pre danú obec najvýhodnejšia.
  3. Dohodnúť si s OZV čo najpodrobnejšie pravidlá triedeného zberu, náklady a výšku príspevku OZV na prevádzku triedeného zberu v obci tak, aby obec vedela nastaviť miestny poplatok za odpad.
  4. Skontrolovať, či zmluva s OZV akceptuje systém zberu a nakladania s odpadmi, ktorý v obci funguje alebo ho mení.
  5. Zverejniť na svojej webovej stránke popis celého systému nakladania s komunálnym odpadom.
  6. Vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude upravovať, najmä zber a prepravu komunálneho odpadu, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, biologickým rozložiteľným odpadom a prevádzkovanie zberného dvora.