Zákaz pyrotechniky a iné

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva ste sa mohli dozvedieť „o uzavretí Kúpnej zmluvy s Ministerstvom kultúry SR, predmetom ktorej je nadobudnutie pozemkov do vlastníctva obce pod miestnou komunikáciou (kaštieľskou cestou) aj priľahlých pozemkov a pozemkov pod miestnou komunikáciou smerom do Lindavy. Na platnosť kúpnej Zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií SR. Ministerstvo predaj pozemkov zastavilo.“

Rokovalo sa aj „o navrhnutej výške dotácie pre jednotlivé organizácie a na činnosť centier voľného času. Celková suma predstavuje 33 363,- Eur.“

Finančná komisia sa pochválila, že „Index obce Budmerice za roky 2012-2015 predstavuje 4,4 – dobré finančné zdravie (zo stupnice 0-6 bodov).“

No a majiteľov psíkov a ďalších pacifistov poteší aj „Zákaz používania zábavnej pyrotechniky neplatí na čas určený na deň 31. december od 18″ hod. do 2″ hod. nasledujúceho dňa, t. j. 1. januára. Počas roka sa zábavná pyrotechnika môže používať len so súhlasom obce. Poslanec Ing. Dušan Tomašovič sa informoval o používaní Zábavnej pyrotechniky pri oslave narodenín. Starosta odpovedal, že v prípade rodinných osláv a podobných spoločenských udalostiach je potrebný písomný súhlas obce. Za porušenie VZN je možné uložiť pokutu.“

Viac si môžete prečítať v zápisnici z 13. zasadnutia zastupiteľstva obce Budmerice.