Ochranné pásmo pohrebiska

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve § 36 ods. 3:

V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.

Schvaľovanie nových územných plánov musí prebiehať v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení. Úrady nemôžu povoľovať a ani umiestňovať budovy v tomto ochrannom pásme, pretože by došlo k porušeniu zákona. Rozhodnutie stavebného úradu musí byť vydané v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi a musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti.

Na satelitných fotografiách z roku 2011 je možné vidieť, aká bola zastavanosť v ochrannom pásme pohrebiska v Budmericiach.

V roku 2014 platil zákon č. 131/2010 Z.z. a poslanci schvaľovali územný plán obce Budmerice.

Dnešný stav vám ukáže goo.gl/maps