Skládka odpadov – oddelená časť

V žiadosti o vydanie nového integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Budmerice – oddelená časť“ sa uvádza navrhovaná kapacita skládky: 490000 m3.

Navrhované rozmery telesa skládky K-5 sú:
Priemerná navrhovaná výška skládky nad terénom cca 6,0 m
Maximálna navrhovaná výška skládky nad terénom cca 7,5 m
Maximálna navrhovaná výška telesa odpadu cca 10,0 m
Maximálna navrhovaná kóta telesa skládky 214,0 m n. m.
Maximálna navrhovaná kóta skládky po uzavretí a rekult. 216,0 m n. m.

zdroj: budmerice.sk

Kapacita prevádzkovanej časti kazety č. 5 podľa vydaných povolení na prevádzkovanie zariadenia je nasledovná :

Kapacita sekcie S1 a S2 : 81 074 m3
Kapacita plánovaného rozšírenia kazety č. 5 podľa vydaného stavebného povolenia č. 4901- 22764/37/2012/Zál/370250104/Z2 z dňa 28.08.2012 je nasledovná :

Kapacita sekcie S3 až S9 : 196 812 m3
Pôvodná kapacita celkom : 277 886 m3
Pôvodný návrh tvaru telesa skládky bol upravený do tvaru s maximálnou výškou telesa skládky po uzatvorení a rekultivácii na kóte 214,50 m n.m.

zdroj: enviroportal.sk

Dňa 23. 10. 2015 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že z pohľadu platného POH Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica je možné len dobudovanie na kapacitu 277886 m3.

Písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, podanie prihlášky dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je potrebné zaslať na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Podľa § 11 ods. 5 písm d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania je do 27.12.2020