Dočasný zberný dvor

Dočasný zberný dvor Budmerice a jeho otváracie hodiny sa často menia (aktualizované 31.3.2016):

Streda:od 9:00do 17:00
Sobota:
od 9:00do 17:00

Dočasný Zberný Dvor v areáli čističky odpadových vôd obce Budmerice, je už zopár rokov dočasné riešenie zberu separovaného odpadu. Obec pripravuje menej dočasné riešenie v lokalite Biely vŕšok.

Občania sem môžu zvážať separovaný odpad z domácností:

 • Plasty:  PET fľaše od nápojov – ich objem je potrebné najskôr znížiť zošliapnutím, stlačením.  Sem patria aj obaly zo šampónov, saponátov, tekutých mydiel, aviváže, destilovanej vody, náplní do ostrekovačov …

Nepatria do zberu: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látok (olejov, farieb, chemikálii).

 • Papier:  noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny

Nepatria do zberu: mokrý, mastný, znečistený papier, asfaltový a dechtový, použité plienky a hygienické potreby

 •  Autobatérie:  všetky druhy
 •  Pneumatiky z osobných áut
 •  Starý nábytok, rámy okien,…
 •  Elektroodpad: tužkové akumulátory zo spotrebičov, spotrebiče bielej techniky, elektronika, rádioprijímače, počítače …

Nepatria do zberu: neónové svetlá, výbojky, žiarivky.

 •  Sklo: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, črepy a pod. Ukladáme do špeciálnych kontajnerov rozmiestnených v uliciach obce
  v Dočasnom zbernom dvore sklo s väčším objemom (napr. okenné tabule)

Nezberáme: keramiku, porcerlán, autosklo, zrkadlá

 • Konáre z orezu stromov, odpad zo záhrad
 • Stavebnú suť (maximálne 500kg na 1osobu z domácnosti za mesiac)
 • Použitý kuchynský olej z domácností
 • Šatstvo