Na skládke sa chystajú zmeny

Na Budmerickej skládke idú konečne uzavrieť a rekultivovať kazetu č. 3.

Chystajú sa aj zmeny monitorovania priesakovej kvapaliny, podzemnej vody a povrchovej vody pre celú prevádzku SO Budmerice.

Bude sa sledovať možný vplyv skládky odpadov na kvalitu vody v potoku, ktorý tečie do obce Vištuk.
Odber vzoriek vody z potoka bude asi len 2 x ročne (jar/jeseň) s nasledovnými ukazovateľmi: pH; el. vodivosť; B; Cl-.

Sledovať kvalitu vody môže každý občan a ak zistí mimoriadne zhoršenie kvality vody spôsobené vypúšťaním odpadových vôd, ktoré sa prejavujú najmä:

  • zafarbením alebo zápachom vody,
  • výskytom ropných látok alebo tukového povlaku na vodnej hladine,
  • vytváraním peny na hladine vody,
  • výskytom uhynutých rýb alebo iných vodných živočíchov,
  • výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou.

Má okamžite túto skutočnosť oznámiť, lebo len okamžitým zneškodnením a odstránením škodlivých následkov sa dajú zmierniť negatívne dôsledky a škody na povrchových a podzemných vodách vrátane vodných ekosystémov.

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd oznámte ihneď po zistení Slovenskej inšpekcii životného prostredia, na Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany vôd

e-mail: sizpiovba@sizp.sk fax: 02/ 53 41 73 22

24 hodinová služba – telefón: 0903 770 102