Rozširovanie skládky sa odkladá

Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci skládky v Budmericiach:

Navrhovaná zmena činnosti „Istrochem Reality, a.s. – skládka odpadov Budmerice – dostavba kazety č. 5, SO – 06 Rekultivácia, Zmena riešenia zavážania skládky a zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti“ uvedená v predloženom oznámení o zmene činnosti sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vo svojom rozhodnutí ministerstvo zohľadňuje aj list od obecného zastupiteľstva v Budmericiach zo dňa 07. 10. 2015:

Obec Budmerice, ako dotknutá obec, v ktorej katastrálnom území sa predmetná skládka odpadov nachádza, vyslovuje nesúhlas s tým, aby prišlo k rozšíreniu skládky v navrhovanom rozsahu, ktoré je predmetom zisťovacieho konania. K danej veci zasadalo tiež obecné zastupiteľstvo, ako jeden z volených orgánov obce a jednoznačne vyjadrilo vo forme uznesenia nesúhlas s tým, aby sa takáto činnosť v katastrálnom území obce Budmerice vykonávala.
Z dôvodu navrhovanej zmeny a celkového rozsahu je podľa názoru obce Budmerice celý zámer a v ňom obsiahnuté rozširovanie nutné považovať za také, ktoré podlieha posúdeniu podľa zákona, ktoré je nevyhnutné vykonať. Bez takéhoto posúdenia nie je možné urobiť záver o tom, ako a či vôbec navrhované rozšírenie bude mať vplyv na životné prostredie a rovnako tak na kvalitu života občanov obce Budmerice.
Ako obec sa domnieva, že je nevyhnutné posúdenie a odborné stanovisko, ktoré bude na základe tohto posúdenia vydané, a to zo strany príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny, nakoľko navrhované rozšírenie činnosti, vzhľadom na jeho obsah bude mať vplyv na ekosystém krajiny.
Taktiež upozorňuje na bezpečnostné hľadisko, ktoré sa týka a je spojené s výskytom požiarov. V roku 2014 totiž na skládke vypukol požiar, ktorý predstavuje bezpečnostné a tiež zdravotné riziko pre obyvateľov obce Budmerice. Obec trvá na tom, aby sa všetky posúdenia ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú navrhovanej rozšírenej činnosti brali do úvahy a dôsledne preskúmali.
V ďalšom hodnotení vplyvov požaduje vyhodnotiť:

  • dopravné trasy: vyhodnotiť počty vozidiel, nosnosť vozidiel, počet, častosť prejazdov, únosnosť premostení, popísať bezpečnosť dopravy,
  • uviesť čas, za ktorý plánuje navrhovateľ ukončiť skládkovanie a termín, kedy začne a ukončí rekultiváciu, termín ukončenia skládkovania obec pokladá za parameter, ktorý podlieha oznámeniu o zmene, teda bude zohľadnený aj v povoľovacom procese a bude fixný, resp. pôjde o dobu určitú, pevne stanovenú,
  • zadefinovať katalógové čísla odpadov, ktoré navrhovateľ plánuje skládkovať a ich objemy, predložené oznámenie umožňuje skládkovať prakticky všetky odpady kategórie N, čo je neprípustné, žiada tabuľkovo vyhodnotiť podľa katalógových čísiel, ktoré odpady boli a ktoré sa plánujú skládkovať,
  • uviesť koho odpady bude skládkovať,
  • vyhodnotiť zdravotné riziká pre občanov a pracovníkov, požaduje spracovať HIA oprávnenou osobou a to počas transportu odpadu, počas jeho manipulácie a počas jeho uloženia,
  • konštatuje, že oznámenie o zmene neobsahuje vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, kapitola IV oznámenia a teda oznámenie o zmene nie je úplné, žiada dopracovať a predložiť verejnosti kumulatívne vplyvy na prerokovanie a zaujatie stanoviska,
  • žiada vyhodnotiť možné riziká navrhovanej činnosti a spracovať rizikovú analýzu pre povolenú činnosť a pre navrhované rozšírenie, teda pre dve alternatívy a to vo vzťahu k existujúcej, ako aj navrhovanej zástavbe v zmysle platného územného plánu obce,
  • na základe identifikovaných vplyvov, vrátane kumulatívnych, zakresliť dosah vplyvov do mapového podkladu a prehodnotiť počet dotknutých obcí,
  • prerokovať navrhovanú činnosť s občanmi v rámci verejného prerokovania v zmysle zákona. Nakoľko predložené oznámenie neobsahuje údaje potrebné na zaujatie stanoviska a absentujú v ňom údaje potrebné na komplexné a prehľadné posúdenie vplyvov na zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych, žiada o pokračovanie v procese posudzovania navrhovanej činnosti v zmysle požiadaviek.

viac na: www.enviroportal.sk