Program obnovy dediny 2016

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia.

Medzi podporenými projektami možno nájsť veľa inšpirácie aj pre Budmerice. Napríklad: Fitpark Junior, Obecný drvič záhradného odpadu, Vybudovanie náučno vzdelávacej zóny „pri kostole“ určenej na odddych, relax a výchovu, Obnova kaplnky, Úprava verejného priestoru – cintorína: Projekt „Cintorín – zrkadlo úcty k predkom“, Vybudovanie lavičiek a osvetlenia na cintoríne, nasvietenie kostola, ….viac na obnovadediny.sk

Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie je na spolufinancovanie projektu mimo poskytnutej pomoci povinný zabezpečiť iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených nákladov projektu, maximálna výška podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu.
Oprávnený žiadateľ môže byť obec bez štatútu mesta, alebo mikroregionálne združenie obcí.
Termín uzávierky žiadosti bol 30. október 2015.