Program obnovy dediny 2017

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny 2017 zverejnila oblasti, v ktorej v rámci výzvy vyhlásila možnosť poskytnutia finančnej dotácie v olastiach:

  • Kvalita životného prostredia na vidieku
  • Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
  • Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

, ,