Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Budmericiach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční 15.5.2019 v čase od 7- 16 h v budove MŠ . / Lindava , Elokované pracovisko, Budmerice 363 /

Zápis sa uskutoční v zmysle zákona č.245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v súlade s vyhláškou 306/2008 o materských školách v znení vyhlášky 308/2009 Z.z. na základe podania písomnej žiadosti rodiča, alebo
iného zákonného zástupcu.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

prednostne sa prijímajú deti , ktoré dovŕšili piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťa, ktoré dovŕšilo tri roky ( dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky)

Podmienky prijatia:

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu ( formulár žiadosti poskytuje materská škola v stanovenom termíne a čase, alebo je k dispozícii na stránke MŠ prípadne vlastná žiadosť napísaná rodičom). Písomnú žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením zdravotného stavu a s údajmi o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast predloží rodič zástupkyni riaditeľa pre MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálno- pedagogickými potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

Materská škola ponúka:

aktívne učenie sa dieťaťa a začleňovanie do skupiny a kolektívu
krúžok anglického jazyka
folklórny krúžok
krúžok šikovných rúk
krúžok športový
rôzne kultúrne a športové podujatia

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej (poznávacej) úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.