Vtáčia chrípka v Cíferi


2. pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v roku 2020.

Jedná sa o súkromný úžitkový drobnochov nosníc na produkciu vajec pre vlastnú spotrebu v obci Cífer v okrese Trnava.
Prvý úhyn 3 nosníc zistil majiteľ 15.1.2020, ďalšia uhynula 16.1.2020 ráno čo majiteľ telefonicky oznámil na RVPS Trnava.
Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trnave nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. ( vrátane ostatných vecne príslušných RVPS v SR podľa geografického umiestnenia obcí a zaradenia do pásma pozorovania) viac na www.svps.sk

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC NARIAĎUJE:

 1. Vykonať do 24.01.2020 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obciach v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Senec do 27.01.2020. Zodpovední: obce v pásme dohľadu
 2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom dňom 20.01.2020, do odvolania Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu
 3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  • voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzat zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  • bezodkladne oznámiť na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0902/900379, 0911/900380, 0905/897609) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
   • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
   • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
   • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
   • akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku. Termín: dňom 20.01.2020, do odvolania Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu
 4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde. Termín: dňom 20.01.2020, do odvolania Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu
 5. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom. Termín: 20.01.2020 Zodpovední: obce v pásme dohľadu
 6. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec. Termín: dňom 20.01.2020, do odvolania Zodpovední: Poľovné združenia a obce v pásme dohľadu

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC ZAKAZUJE:

 1. Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach. Termín: 20.01.2020 Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu
 2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Senec. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre l’udí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.) Termín: 20.01.2020 Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu 
 3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Senec. Termín: 20.01.2020 Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu 
 4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach. Termín: 20.01.2020 Zodpovední: obce a chovatelia v pásme dohľadu 
 5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov. Termín: 20.01.2020 Zodpovední: Poľovné združenia a obce v pásme dohľadu

Tieto opatrenia platia od jeho vydania až do odvolania.