Zápis detí do MŠ šk.r. 2020/2021

Ministerstvo školstva určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave, doloží sa dodatočne.

Zápis detí do MŠ Budmerice na školský rok 2020/2021 bude prebiehať nasledovnými spôsobmi:

Vyplnenú žiadosť o prijatie, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa, je možné odovzdať osobne v MŠ od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 – do 11:00 hod. Prihlášku, prosíme, vložiť do obálky a vhodiť do pripravenej schránky vo vestibule MŠ.

Ďalšou možnosťou, je zaslať scan prihlášky na uvedené mailové adresy: ms.budmerice@azet.sk, alebo lehnertova.budmerice@gmail.com.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v printovej podobe je k dispozícií vo vestibule MŠ, alebo ju nájdete v el.podobe pod týmto textom.Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS_2.doc

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

zdroj: zsbudmerice.edupage.org