Zápis do MŠ – 2021/2022

Vedenie ZŠ s MŠ v Budmericiach oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční 17. 5. – 18. 5. 2021 v čase od 7 – 16 h v budove MŠ (Lindava), Elokované pracovisko, Budmerice 363. Zápis sa uskutoční v zmysle zákona č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v súlade s vyhláškou 306/2008 o materských školách v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. na základe podania písomnej žiadosti rodiča, alebo iného zákonného zástupcu.

Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a nastupujú na povinné predprimárne vzdelávanie, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • Deti, ktoré dovŕšili tri roky (dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky).

Podmienky prijatia

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (formulár žiadosti poskytuje materská škola v stanovenom termíne a čase, alebo je k dispozícii na stránke ZŠ s MŠ, prípadne vlastná žiadosť napísaná rodičom). Písomnú žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy spolu s potvrdením zdravotného stavu a s údajmi o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast predloží rodič zástupkyni riaditeľa pre MŠ.

Ak ide o dieťa so špeciálno-pedagogickými potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia.

Materská škola ponúka

  • aktívne učenie sa dieťaťa a začleňovanie do skupiny a kolektívu v krásnych priestoroch s kvalifikovaným pedagogickým zborom
  • podporný tím asistentiek, sociálnej pedagogičky a psychologičky
  • krúžok anglického jazyka
  • folklórny krúžok
  • krúžok šikovných rúk
  • krúžok športový
  • rôzne kultúrne, výchovno-vzdelávacie a športové podujatia

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnutie optimálnej emocionálnej, sociálnej a kognitívnej (poznávacej) úrovne ako základu pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

www.zsbudmerice.edupage.org